BAN TỔ CHỨC

Cơ quan Chỉ đạo: Bộ Công Thương

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Cơ quan Chủ trì: Sở Công thương Hà Nội

Đơn vị Thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN - Sở Công Thương Hà Nội

Liên hệ Ban Tổ chức:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN(IDC)

Địa chỉ: Số 176, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 24 32232636 +84 982361216

Fax:+84 24 33526679

Email:info@hanoigiftshow.com

Đang tải dữ liệu...